ایجاد فروشگاه اینترنتی به بزرگی بازار ایران 
درآمد بیشتر و تجربه متفاوت کسب و کار در هدف بازار

 

چرا کسب و کار در هدف بازار؟

درگاه پرداخت امن: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دردﺳﺮﻫﺎی اداری، ﺻﺎﺣﺐ درﮔﺎه اﻣﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار، در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ: ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎﯾﺘﺎن از ﺗﺨﻔﯿﻒ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺘﯽ: ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﺘﺎن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ و آﺳﺎن‌ﺗﺮ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی ارﺳﺎل را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.

مشاوره ﻓﺮوش: ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن هدف بازار درآﻣﺪﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ، وﻗﺖ‌ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺴﺐ‌و‌ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ راﯾﮕﺎن: ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود و راﯾﮕﺎن در هدف بازار ﻣﺤﺼﻮﻟﺎت‌ﺗﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ: ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ (فروشگاه اینترنتی مستقل) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ: در هدف بازار، ﻓﻨﻮن و روش‌ﻫﺎی ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 

ﺳﺎده، ﺷﻔﺎف و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿش ﻓﺮض ﮐﺎرﻣﺰد هدف بازار از ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ۴ درﺻﺪ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﺼﻮﻟﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ‌رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ۲ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.

حداکثر ۴% از هر سفارش (از مشاغل خاص که حاشیه سود کمتری دارند، بین ۱ الی ۲ درصد دریافت می گردد)

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎرﻣﺰد

تسویه حساب منظم
پرداخت امن
ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺣﺴﺎبداری
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در هدف بازار ﺷﺎﻣﻞ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ی اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد.

 

برخی از امکانات مدیریت غرفه

آمار بازدید و فروش
ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻔﺎرش‌ﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
مدیریت موجودی کالا
اﯾﺠﺎد ﮐﻮﭘﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
و ده‌ﻫﺎ اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ

 

فروشنده شوید